برش لیزری پارچه

برش لیزری پارچه با لیزر دو کله

برای برش لیزری پارچه می توان از دستگاه برش لیزری استفاده کرد. اگر قصد تولید انبوه داشته باشیم، با استفاده از دستگاه های رایج، سرعت برش کم می باشد. لذا باید از دستگاه هایی استفاده کنیم که با سرعت بیشتری اقدام به برش کنند. در فیلم زیر یک نمونه برش لیزری پارچه با لیزر دو کله را مشاهده می کنید.